Stanovy

STANOVY

Rybářského spolku Blšany u Loun z. s.

 

Článek I

Název spolku

 

Název spolku je Rybářský spolek Blšany u Loun z. s (dále jen spolek).

Pro doplnění svého označení používá logo podle přílohy č. 1.

 

Článek II

Sídlo spolku

 

Blšany u Loun č. 61, 440 01 Blšany u Loun

 

Článek III

Vznik spolku

 

 1. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Spolek je založen přijetím stanov.

 

Článek IV

Účel spolku

 

Účelem spolku je péče o „blšanský“ rybník, zasazení se o jeho rekultivaci, vybudování multifunkčního hřiště.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením hlavních činností v těchto oblastech:

 

 1. provozování sportovního rybolovu,
 2. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

 

Článek V

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 

 1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.

Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku je dobrovolné.

 1. Přijetí nového člena odsouhlasuje členská schůze spolku a souhlasit musí většina přítomných na členské schůzi.
 2. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 1. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku.

Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

 1. Práva člena spolku:
 2. a) podílet se na činnosti spolku,
 3. b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
 4. c) volit orgány spolku,
 5. d) být volen do orgánů spolku,
 6. e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.
 7. Povinnosti člena spolku:
 8. a) dodržovat stanovy spolku,
 9. b) podílet se na činnosti spolku,
 10. c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
 11. d) zúčastňovat se členských schůzí,
 12. e) zúčastňovat se brigád dle rozsahu určeného rybářským řádem,
 13. f) zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem a aktivně se podílet na pořádání a zabezpečování těchto akcí,
 14. g) dodržovat rybářský řád na příslušný rok a udržovat pořádek v okolí rybníka,
 15. h) platit členské příspěvky.
 16. Členství spolku zaniká:
 17. a) předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku,
 18. b) úmrtím člena
 19. c) vyloučením po hrubém porušení stanov nebo rybářského řádu.

O vyloučení člena rozhoduje členská schůze a opět musí souhlasit většina přítomných.

Při zrušení členství na vlastní žádost nebo při vyloučení ze spolku se členský příspěvek nevrací, pokud není schváleno většinou spolku jinak.

 

 

 

 

 

 

 

Článek VI

Orgány spolku

 

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

 

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

 

 1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, pokladník a člen výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 1 roku.
 2. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.
 3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník, člen výboru a delegáti. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň tří z výše uvedených funkcionářů.
 4. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.
 5. Výbor spolku svolává brigády, členské schůze a organizuje další dění ve spolku. Vede také evidenci účasti na brigádách.
 6. Finance spravuje pokladník spolku, který vede jednoduché účetnictví a pravidelně na členských schůzích informuje o finančním stavu spolku.

 

Oddíl 3 – Delegát

 

 1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období 1 roku.
 2. Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.
 3. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.

 

 

 

 

 

Článek VII

Správní rok

 

 1. Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince téhož roku.
 2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
 3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

 

Článek VIII

Zásady hospodaření spolku

 

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
 3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku IV.
 4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
 5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

 

Článek IX

Kontrola hospodaření

 

 1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

 

Článek X

Rybářský řád

 

Na každý rok je vydáván rybářský řád, který určuje podmínky na příslušný rok:

– období, ve kterém se smí chytat

– počet prutů a návazců na nich

– povinnou výbavu rybáře

– termín odevzdání povolenky

– cenu povolenky

– rozsah brigádnických hodin a platbu za neodpracované brigády

– podmínky pro jednodenní povolenky.

 

Brigády

 

Každý člen spolku je povinen odpracovat brigádnické hodiny. Rozsah brigád na daný rok upřesňuje rybářský řád. Postih za neodpracované brigády stanovuje rovněž rybářský řád.

 

Článek XI

Zánik spolku

 

 1. Spolek zaniká:
 2. a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
 3. b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
 4. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na vypořádání všech závazků, které spolek má, poté budou rozděleny mezi členy spolku.

 

Článek XII

Závěrečná ustanovení

 

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem shody zakladatelů na obsahu stanov.

Kontakt: petr.kucera@assaabloy.com / +420 606 964 597 .